Metalldetektor tillstånd

profil på 2 personae och kugghjul i Metalldetektor tillstånd

Metalldetektor tillstånd 

Att få Metalldetektor tillstånd i Sverige är lite knepigare än i Många andra länder, men inte omöjligt. I Sverige kan du äga hur många metalldetektorer du vill men du får inte använda dem, det är ungefär så lagen ser ut. Det krävs tillstånd för att använda den till och med på din egen mark och din tomt.

Metalldetektor lagändring 2014

Kulturminneslagen

Från 1 januari, 2014 kom det en lagändring för att svensk lagstiftning kring metalldetektoranvändning bättre skulle uppfylla EU: s krav om fri rörlighet för varor, från ett generellt förbud mot att använda metalldetektor till att tillstånd krävs för användning.

Det pågår ett arbete på Riksantikvarieämbetet att ta fram en ny vägledning för metalldetektor tillstånd och tillståndsprövningen för metalldetektoranvändning. Detta så att man ska få en mer enhetlig praxis i landet bl.a. för länsstyrelsernas prövning av Tillstånd för Metallsökare för att söka efter annat än fornfynd med metalldetektor och för utformningen av tillstånd.

Riksantikvarieämbetet & Metalldetektorer

Detta är vad man skriver om bevarandegrad av metallföremål i ploglager RAÄ: s forskningsprojekt:

Fynd och miljö” •Studier av 4 800 brons- och järnföremål •”Resultaten bekräftar en accelererande nedbrytning på senare tid. Markförsurning, sot och salter i jorden, fukt, sandjord, vissa gravtyper och gravskick (röse, stensättning, brandgrav) är några av de faktorer, som påverkar nedbrytningen. Situationen är särskilt allvarlig på västkusten”.

Det vore rimligt att anta att om man hade en mera positiv inställning till hobby detektorister så skulle man kunna rädd en hel del föremål från att förstöras och hitta nya fyndplatser att studera.

En lagbok Metalldetektor tillstånd

 Riksantikvarieämbetet skriver följande på sin hemsida:

När du söker tillstånd behöver länsstyrelsen få veta var du tänker använda metallsökaren och varför du tänker använda den dvs. vad du ska leta efter. Som privatperson kan du få tillstånd inom väl avgränsade områden och under en begränsad tid.

Vanligtvis får du inte något tillstånd för att söka på eller i närheten av fornlämningar eller där det är risk för att träffa på fornlämningar eller fornfynd. Som privatperson får du inte heller tillstånd för att söka efter fornfynd dvs. föremål som är äldre än 1850”.

Vidare skriver dom om villkor för Metalldetektor tillstånd:

För att säkerställa att metallsökare inte används i strid mot kulturmiljölagen kan länsstyrelsen föra in villkor för tillståndet.Villkoren kan se olika ut beroende på syftet med metallsökaranvändningen och vilket område som berörs av ett tillstånd.
Det kan exempelvis vara villkor om att sökandet ska avbrytas och kontakt med länsstyrelsen ska tas om fornfynd påträffas eller att en redovisning av vad som hittas ska inlämnas till länsstyrelsen.Det är därför viktigt att läsa hela tillståndsbeslutet för att se vilka krav som länsstyrelsen ställer på dig som får ett tillstånd”.

 Tillstånd för Metalldetektor – så här söker du 

   När du nu vill använda din detektor måste du söka Metalldetektor tillstånd hos Länsstyrelsen.

  • Hämta hem Länsstyrelsens blankett 
  • Bestäm ett område och markera på en karta, det får inte finnas fornlämningar på området.
  • Ansök på och märk ut bara ett mindre område.
  • Ange vad du ska leta efter (inte fornfynd).
  • Ange en tidsperiod, */* – */*, gärna efter t.ex. badsäsong om det gäller en strand.
  • Kontakta markägaren och få tillstånd därifrån.
  • Skicka in och avvakta byråkratins kvarnar. 

Nu behöver du bara en bra metalldetektor, den hittar du här Köpa Metalldetektor.

LYCKA TILL!

Riksantikvarieämbetet frågor och svar om Metallsökare

Här är Kulturmiljölagen