FAQ

Svar på frågor om Metalldetektorhobbyn

FAQ-med-bubblor detektorist

Vilket Sökdjup har en Metalldetektor?

Hur djupt den hittar något beror på många olika faktorer, hur stort föremålet är, vad det är tillverkat av, hur det ligger i jorden, hur markförhållandena ser ut och så klart vilken sorts metalldetektor det gäller, tillverkarna brukar ha tabeller som är ungefärliga.

 Här några punkter att tänka på om sökdjup !

🟢 Storleken på föremålet. Ett mynt som ligger på 20 cm djup ger givetvis en helt annan signal än en hästsko på samma djup.

 🟢 Mineraliseringen dvs. hur jorden är beskaffad, om den innehåller mycket salter eller järn t.ex.

 🟢 Vad fyndet består av och hur det ligger i jorden, ett mynt på kant får en annan träffbild än om det ligger platt och exponerar en större yta mot metalldetektorn.

 🟢 Vad man använder för sökspole, en större spole tar en större yta men får offra lite på separationen mellan olika metaller. Mindre spolar ger bättre separation och högre känslighet för små metallfynd.

🟢 En vanlig hobbydetektor tycker jag dock att man kan räkna på +10 – +20 cm sökdjup under vanliga förhållanden.

Läs Mer På : Hur Djupt går en Metalldetektor?

Köpa Metalldetektor


Vad är Metalldetektorns diskriminering?

Diskriminering är när man ställer in detektorn för att skilja mellan olika metaller. Man kan t.ex. ta bort signalen för järn om man befinner sig på en plats där det finns mycket skrot i marken, så slipper du få signaler på alla spikar och skruvar och kan fokusera ditt sökande på dom fina fynden.

Nackdelen är att det inte är skarpa gränser mellan de olika metallerna, dom har en del överlapp, vilket gör att du inte kan vara 100% säker på vilket metall som du sorterar bort. Om man har grävt upp sin 18: de spik på ett ställe kan det dock vara skönt att stänga av signalen för t.ex. järn och hoppas att man får utslag på något annat. Läs mer om Diskriminering och Sökning.

Vilka metaller är magnetiska?

Järn, Nickel, Mangan och Kobolt är dom metaller som brukar räknas som magnetiska. Metaller som Guld och Silver är inte magnetiska men kan under vissa förhållande ha en svag uppmätbar magnetism. Platina, Aluminium och Koppar är så kallade paramagnetiska metaller, med en mycket svag magnetism.Läs mer om magnetiska metaller på Detektorist Blog

Vad är kulturminneslagen?

När man är ute i skog och mark med eller utan en metalldetektor så säger kulturminneslagen följande.

”3 § Fornfynd är föremål som saknar ägare när de hittas och som
1. påträffas i eller vid en fornlämning och har samband med denna, eller
2. påträffas under andra omständigheter och kan antas vara från tiden före 1850. Lag (2013:548).

4 § Fornfynd som avses i 3 § 1 tillfaller staten.

Fornfynd som avses i 3 § 2 tillfaller upphittaren. Han eller hon är dock skyldig att erbjuda staten att få lösa in det mot betalning (hembud) om
1. fornfyndet innehåller föremål som helt eller delvis består av guld, silver, koppar, brons eller annan legering med koppar, eller
2. fornfyndet består av två eller flera föremål som kan antas ha blivit nedlagda tillsammans.

 Den som påträffar ett fornfynd, som ska tillfalla eller hembjudas staten, ska snarast anmäla fornfyndet till länsstyrelsen eller Polismyndigheten.

Lagen säger också följande

19 § Tillstånd att använda och medföra metallsökare får lämnas endast för verksamhet som
1. avser sökning efter annat än fornfynd, eller
2. ingår i vetenskaplig forskning hos det allmänna.

Ett tillstånd får förenas med de villkor som är nödvändiga för att säkerställa att metallsökare inte används i strid med denna lag.

Ett beslut om tillstånd ska innehålla uppgift om
1. det ändamål metallsökaren får användas för,
2. den person som tillståndet gäller för,
3. den tid tillståndet gäller, och
4. det geografiska område metallsökaren får användas och medföras inom. Lag (2013:548).”

Vad är koncentrisk sökspole respektive DD spole?

Det finns i huvudsak två olika typer av spolar: koncentrisk och DD. Koncentriska spolar är de vanligaste. Dom koncentriska spolarna har två metall ringar inuti varandra. Dom avger ett koniskt sökfält ungefär av samma storlek och djup som sökspolen är stor.

DD spolar har sitt namn efter formen på spolarna, som ser ut som två D vända mot varandra. DD spolarna skapar ett bladformat tunt sökfält, vilket ger ett större sökdjup och bättre diskriminering. Läs mer om : Sökspolar till Metalldetektorer.